Επιλέξτε γλώσσα

« Λόγω τηλεφωνικής βλάβης, παρακαλούμε καλείτε προσωρινά στο 210 9414360 »

Αδειοδοτήσεις

Η εταιρεία ANSY Α.Ε., τηρώντας την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει, διαθέτει τις εξής άδειες:

- Πανελλαδική άδεια για την συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ

- Πανελλαδική άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, που έχει εκδοθεί από το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων του ΥΠΕΚΑ

- Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για τις εξής περιφέρειες:

• Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που έχουν εκδοθεί από τις αντίστοιχες Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

• Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, που έχουν εκδοθεί από τις αντίστοιχες Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

• Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, που έχουν εκδοθεί από τις αντίστοιχες Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

• Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, που έχουν εκδοθεί από τις αντίστοιχες Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας

• Κρήτης, που έχει εκδοθεί από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

• Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, που έχουν εκδοθεί από τις αντίστοιχες Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Η εταιρεία ANSY AE έχει υλοποιήσει και λειτουργεί σύστημα μηχανογράφησης MICROSOFT DYNAMICS NAV και MICROSOFT DYNAMICS CRM