Επιλέξτε γλώσσα

« Λόγω τηλεφωνικής βλάβης, παρακαλούμε καλείτε προσωρινά στο 210 9414360 »

Οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Από τα οχήματα που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) παράγονται κάθε χρόνο, στην Ε.Ε., 8 έως 9 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων, εκ των οποίων ένα ποσοστό 25% ανήκει στα επικίνδυνα απόβλητα.

Στην Ελλάδα, για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, συστάθηκε το συλλογικό σύστημα ΕΔΟΕ (Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος), που έχει αναλάβει την οργάνωση και την εποπτεία λειτουργίας των σημείων συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ.

Λόγω του ότι στα οχήματα εμπεριέχονται επικίνδυνα απόβλητα, όπως μόλυβδος, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, υδράργυρος, φρέον, κλπ, οι επιπτώσεις από τη μη ορθή ανακύκλωση οχημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τέτοιου είδους απόβλητα. Συνεπώς η ανακύκλωση των ΟΤΚΖ κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία ANSY AE έχει υλοποιήσει και λειτουργεί σύστημα μηχανογράφησης MICROSOFT DYNAMICS NAV και MICROSOFT DYNAMICS CRM