Επιλέξτε γλώσσα

« Λόγω τηλεφωνικής βλάβης, παρακαλούμε καλείτε προσωρινά στο 210 9414360 »

Υπηρεσίες ANSY

Η εταιρεία μας έχει συμβληθεί με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων «ΕΛΤΕΠΕ». Διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένα κατά ADR οχήματα, καθώς και πανελλαδική άδεια συλλογής και μεταφοράς για τη συλλογή των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, δυνάμεθα να παραλάβουμε άμεσα τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια τις εταιρείας σας, ακόμα και σε μικρές ποσότητες, προκειμένου να οδηγηθούν σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προς αναγέννηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε παραλαβή, συμπληρώνεται το απαραίτητο Έντυπο Αναγνώρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων το περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ε του υπ΄αρ. 82/2004 ΠΔ.

Τα οφέλη της αναγέννησης αφορούν την ανακύκλωση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ως την καλύτερη λύση αξιοποίησης τους αντί της καύσης ή χειρότερα ταφής τους. Επομένως η συλλογή και αναγέννηση μειώνει ουσιαστικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις άλλες μεθόδους αξιοποίησης των ΑΛΕ.

Η εταιρεία ANSY AE έχει υλοποιήσει και λειτουργεί σύστημα μηχανογράφησης MICROSOFT DYNAMICS NAV και MICROSOFT DYNAMICS CRM