Επιλέξτε γλώσσα

« Λόγω τηλεφωνικής βλάβης, παρακαλούμε καλείτε προσωρινά στο 210 9414360 »

Κτηνοτροφικά απόβλητα

Ένα από τα χαρακτηριστικά της κτηνοτροφίας είναι ο καταμερισμός της εγχώριας παραγωγής κρέατος και γάλακτος σε μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων, συνήθως μικρού μεγέθους και δυναμικότητας και παραδοσιακού χαρακτήρα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής εκσυγχρονισμός των μονάδων.

Τα κτηνοτροφικά απόβλητα μπορούν να διαχωριστούν σε υγρά και στερεά.

 

• Τα υγρά απόβλητα είναι οι κοπριές χοίρων, βοοειδών και ωοπαραγών πτηνών.
• Τα στερεά απόβλητα είναι κυρίως στρωμνές προερχόμενες από στάβλους αιγοπροβάτων, πτηνών που προορίζονται για σφαγή και μικρών μονάδων βοοειδών.

Κάθε ρεύμα αποβλήτου έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τη σύστασή τους και κατ’ επέκταση του τρόπου διαχείρισής τους. Ειδικότερα, τα υγρά απόβλητα βουστασίων πρέπει να συλλέγονται και να αξιοποιούνται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τη παραγωγή τους, καθώς εκλύεται στην ατμόσφαιρα μεθάνιο. Το μεθάνιο είναι αέριο του φαινομένου του θερμοκηπίου και μάλιστα 21 φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα. Τα απόβλητα πτηνοτροφείων και χοιροτροφείων περιέχουν αυξημένες ποσότητες αζώτου, καθιστώντας επιτακτική, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τη συν-επεξεργασία τους με άλλα απόβλητα.

Η εταιρεία ANSY AE έχει υλοποιήσει και λειτουργεί σύστημα μηχανογράφησης MICROSOFT DYNAMICS NAV και MICROSOFT DYNAMICS CRM