Επιλέξτε γλώσσα

« Λόγω τηλεφωνικής βλάβης, παρακαλούμε καλείτε προσωρινά στο 210 9414360 »

Επικίνδυνα απόβλητα

Με τον όρο «επικίνδυνα απόβλητα» εννοούμε τα απόβλητα που περιέχουν ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, ραδιενεργές, ερεθιστικές και μεταλλαξιογόνες καθώς και κάθε ουσία που μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια), τον αέρα ή το έδαφος.

Οι κυριότερες κατηγορίες επικινδύνων αποβλήτων είναι:

- Τα βιομηχανικά απόβλητα (ενδεικτικά από τους κλάδους μεταλλουργίας, διύλισης αργού πετρελαίου, παραγωγής χημικών προιόντων και φυτοφαρμάκων, κλπ)
- Τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων
- Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
- Τα πολυχλωροδιφαινύλια και πολυχλωροτριφαινύλιο (PCB/PCT)
- Οι συσσωρευτές μολύβδου και οι ηλεκτρικές στήλες

Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα της χώρας μας αφενός λόγω της επικίνδυνης φύσης τους και αφετέρου λόγω της ανεπάρκειας υποδομών ασφαλούς διαχείρισής τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος (2004) παράγονται ετησίως 333.000 τόνοι επικινδύνων αποβλήτων από τα οποία 205.000 (62%) τόνοι υποβάλλονται σε εργασίες διάθεσης (D) ενώ το υπόλοιπο 128.000 (38%) σε εργασίες αξιοποίησης (R ). Επιπρόσθετα περίπου 600.000 τόνοι βρίσκονται αποθηκευμένοι στους χώρους παραγωγής (βιομηχανία) κάτι που εγκυμονεί σοβαρούς εν δυνάμει κινδύνους.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την αποτελεσματική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων ενσωματώνει τις διατάξεις της ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό Δίκαιο. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ):

• την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β) που ορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και αντικατέστησε την προηγούμενη σχετική νομοθεσία (ΚΥΑ 19396/1546/1997),

• την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β), με την οποία εγκρίνονται οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης και

• την ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β), με την οποία εγκρίνεται ο Εθνικός Σχεδιασμός διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Το πλαίσιο αυτό επικαιροποιήθηκε και συμπληρώθηκε πρόσφατα με το Νόμο 4042/2012, κατ΄εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 146163/2012 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων».

Το πλαίσιο των απαιτήσεων στα βασικά ζητήματα της διαχείρισης των Ε.Α. (υποχρεώσεις, αδειοδότηση, αρμοδιότητες κ.α.) βασίζεται στην απόδοση της αποκλειστικής ευθύνης για τη δημιουργία υποδομών διαχείρισης των Ε.Α. στους παραγωγούς των αποβλήτων σύμφωνα με τη βασική αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση από τους παραγωγούς και φορείς διαχείρισης Ε.Α. των θεσμοθετημένων στην Ε.Ε. κωδικών, τόσο για τα απόβλητα (εξαψήφιοι κωδικοί Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων – ΕΚΑ), όσο και για τις εργασίες διάθεσης (κωδικοί D) και αξιοποίησης (κωδικοί R).

Η εταιρεία ANSY AE έχει υλοποιήσει και λειτουργεί σύστημα μηχανογράφησης MICROSOFT DYNAMICS NAV και MICROSOFT DYNAMICS CRM