Επιλέξτε γλώσσα

« Λόγω τηλεφωνικής βλάβης, παρακαλούμε καλείτε προσωρινά στο 210 9414360 »

Στάδια Διαχείρισης ΕΑΥΜ

Η διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων περιλαμβάνει τις εργασίες που τα καθιστούν αβλαβή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Τα απόβλητα συλλέγονται ανά κατηγορία (ΕΑΑΜ,ΜΕΑ και ΑΕΑ) από το προσωπικό της Υγειονομικής Μονάδας, και συσκευάζονται σε ειδικές συσκευασίες, τύπου Hospital box (κίτρινα- αποστείρωση, κόκκινα-αποτέφρωση).

Τα αιχμηρά αντικείμενα συλλέγονται χωριστά σε αδιάτρητους κάδους ασφαλείας, ενώ τα ΑΕΑ συλλέγονται σε ειδικούς περιέκτες, ανάλογα με το είδος τους. Ακολουθεί η σήμανση των συσκευασιών με τις απαραίτητες πληροφορίες που ορίζει η νομοθεσία, και η μεταφορά τους στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης της Υγειονομικής Μονάδας.

Η εταιρεία μας, έχει τη δυνατότητα να προμηθεύσει όλους τους τύπους συσκευασιών, όπως και να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Υγειονομικής Μονάδας για τον ορθό τρόπο διαχωρισμού των αποβλήτων, καθώς και να παρέχει συμβουλευτικά τον εσωτερικό κανονισμό σας.

Τα ΕΑΑΜ και τα ΜΕΑ αποθηκεύονται εντός Υ.Μ. σε ειδικό ψυκτικό θάλαμο, για χρονικό διάστημα έως 5 ημερών σε θερμοκρασία ≤5° C, ενώ για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων για χρονικό διάστημα 30 ημερών σε θερμοκρασία ≤0° C. Τα ΑΕΑ αποθηκεύονται σε ειδικό χώρο εντός της ΥΜ, για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους.

Η Μεταφορά των ΕΑΥΜ εκτός ΥΜ, γίνεται με ειδικά πιστοποιημένα οχήματα-ψυγεία (έγκριση ATP-ADR) της εταιρείας μας. Τα ΕΑΥΜ μεταφέρονται στη μονάδα επεξεργασίας ή αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλη εγκατάσταση. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με αδειοδοτημένες μονάδες αποτέφρωσης και αποστείρωσης, όπου και μεταφέρονται τα επικίνδυνα απόβλητα των Υγειονομικών Μονάδων, προς επεξεργασία.

Η εταιρεία ANSY AE έχει υλοποιήσει και λειτουργεί σύστημα μηχανογράφησης MICROSOFT DYNAMICS NAV και MICROSOFT DYNAMICS CRM